۱٫ به نکات مثبت رفتاری، ادراکی یا احساسی در بچه ها توجه کنید.

۲٫ زیبایی های روح، رفتار و توانایی های آنان را مرتبا یادآوری کنید.

۳٫ منفی بافی ها را از نگاه و اندیشه بچه ها دور سازید.

۴٫ ایجاد ارتباط مثبت و سازنده را به آن ها آموزش دهید.

۵٫ خوبی های آنان را گوشزد کنید.

۶٫ تلاش در مقابل سختی ها را با آنان تمرین کنید.

۷٫ شجاعت دلیری و جسارت را در آنان تقویت کنید.

۸٫ خود شناسی را به آن ها آموزش دهید.