به عقیده برخی همکاران، بهترین تمرین برای بهبود دست خط بچه ها بازی تونله، راه رفتن حیوانی(چهار دست و پا)، تونل زدن و خوابیدن روی شکم به بچه ها خیلی کمک میکنه.
عضلات گردن، شانه مچ دست، پشت و حتی عضلات چشمها در انجام فعالیت مدرسه بسیار مهمند.

دلایلی که چهار دست و پا رفتن از بچه ها، موجودات توانایی میسازد:

۱-عضلات گردن در نگاه کردن و خواندن از فاصله ی میز تا تخته قوی میشن

۲- مچ دست رو برای کنترل نوشتن قوی میکنه

۳-عضلات گردن رو در تمام حرکات ظریف به ویژه نوشتن قوی میکنه

۴- عضلات اصلی پشت و شکم برای راحت نشستن روی صندلی رو تولید میکنه

۵- عضلات چشمی رو برای خوندن و موقعیت یابی اشیاء در کلاس قوی میکنه

۶- صلیبی خزیدن کودکان سبب یکپارچگی رفلکسها در اطمینان از کارایی مهارتهای حرکتی مثل نوشیدن از شیر آب میشه

۷- صلیبی خزیدن به انجام کارهای بینابینی مثل گرفتن مدادرنگی یا کشیدن خطوط مورب که دقیقتر انجام بشن کمک میکنه

۸- چهار دست و پا رفتن، عضلات اصلی تنفس رو میسازه و در نتیجه ی تنفس کارا بدن به آرامش میرسه