30 سوال مهم قبل از ازدواج

 توصيه ميشود ؛ قبل ازدواج اين 30 سوال را حتماً ‌از همسر آينده خود بپرسيد .
1ـ عقايد مذهبي شما چگونه است؟  « شايسته است زوجين هم عقيده ، مؤمن و خدامحور و دين باور باشند»
2ـ نظر شما در مورد تعهد و مسئوليّت پذيري در زندگي چيست؟   در صورت بروز خيانت  از طرف خودتان يا من چه واكنشي نشان  مي دهيد ؟
3ـ در مورد مسائل مالي چه نظري داريد؟ درآمد هركدام از ما چگونه هزينه مي شود؟
«لازم است زوجين به توافق جدي برسند و اين موضوع مهم را در شرايط عقدنامه قيد نمايند.»
4ـ هزينه هاي زندگي بر چه مبنايي تعيين مي شوند ؟
5ـ دو سال ،  پنج سال،  10 سال  و 20 سال آينده خود را چگونه توصيف ميكنيد ؟ كلاً  نگاه شما به آيندة زندگي انسـاني و خانوادگي  چيسـت؟
6 ـ در مواقعي كه جرّ و بحث پيش مي آيد، چه واكنشي نشـان مي دهيد؟  آيا عصـباني مي شويد؟
در صورت عصبانيت چه رفتاري از خود نشان مي دهيد؟ آيا شـما قدرت كنترل خشـم خود را داريد؟
7ـ در مورد مسائل زير، اهداف طولاني مدت و كوتاه مدت شما چگونه است :
شـغل ، فرزندان،  مالكيـت، كارهايِ منزل  و  هرنوعِ متعلقات كه به هر دوي ما مربوط است؟
8ـ آيا در خانواده شما سابقة بيماري هاي  جسمي  و رواني وجود دارد؟
9ـ عادت هزينه كردن پول توسط شما چگونه است؟
10ـ  شيوة زندگي چگونه باشد بهتر است ؟ به نظر شما  كجا زندگي خواهيم كرد؟ محل سكونت و منزل ما كجا و با چه شرايطي خواهد بود؟
11ـ شهر محلِ سكونت ما كجا خواهد بود؟ آيا محل سکونت ماتغيير مي كند؟
12ـ آيا شغل شما به صورتي است كه مجبوريد بصورت شيفت و حتّي  شب ها كار كنيد؟
13ـ آيا براي همسر آينده خود محدوديت هايي در ذهن داريد؟
14ـ وقتي احساس ِ تنش و اضطراب و استرس داريد، ناراحتيد و يا در گيري ذهني شديدي داريد، بهترين روش كمك به شما چيست؟
15ـ اگر در ازدواج مشكلي پيش بيايد، تا چه مدت مي توانيد صبور بوده و براي حلّ مشكل كمك كنيد؟ آيا مسئله اي در ذهنتان وجود دارد كه اگر در زندگي مشترك بروز كند به نظرتان غير قابل ترميم و جبران خواهد باشد؟
16ـ پنج روش كوچكي كه شما به وسيله آن هر رو ز مي توانيد به همسرتان بگوييد و نشان بدهيد كه دوستش داريد « البته بدون اينكه همسرتان تقاضا كند » چيست؟
17ـ چه كسي مسئول خريد منزل ، پخت و پز و تميز كردن است؟ آيا در اين زمينه كمك مي كنيد؟
18ـ ساعات خواب و بيداري و كارتان چگونه است؟ صبح ها زود بلند مي شويد؟ آيا عادت داريد شب ها تا دير وقت بيدار باشيد؟
19ـ آيا شما مي خواهيد بچه دار شويد؟ اگر مايليد،  چند فرزند؟
20ـ اگر زماني مشخص شد كه  من يا شما قادر به بچه دار شدن نيستيم ، آيا قبول داريد كه فرزندي را از پرورشگاه  بپذيريم  و بزرگ كنيم؟
21ـ اگر در آِينده صاحب فرزند شويم، آيا حاضريد او را به مهدِ كودك بفرستيم؟ در غير اين صورت چه كسي از او نگهداري خواهد كرد؟
22ـ آيا مادر بايد از شغل خود چشم بپوشد و از فرزندان نگهداري كند؟ در اين صورت وضعيت مالي زندگي مشترك به چه وضعي در خواهد آمد؟ آيا مردِ خانه قادر است در اين صورت هزينه هاي زندگي را به تنهايي اداره كند؟ ويا اينكه  با قناعت ومناعت طبع بر درآمد كم بسنده ميكنيد؟
23ـ در مورد فرزندان چه رفتاري مدّ  نظرتان است؟اصلاً آنها چه جايگاهي در خانواده دارند؟
24ـ در مورد روابط همسرانه و زناشويي چه نظري داريد؟
25ـ  تعطيلات  و اوقات فراغت  را چگونه بگذرانيم؟ آيا برنامه تعطيلات را دو نفري خواهيم گذراند يا حتما با فاميل به تعطيلات برويم؟
26ـ ديد و بازديدها و مهماني هاي فاميلي  و روابط با ديگر افراد فاميل چگونه باشد بهتر است؟
27ـ به نظر شما هم كُفو بودن يعني چه ؟ و چه لايه هائي از زندگي خانوادگي را شامل ميشود؟
28ـ  كلمة ارزشمند آرامش  و اطمينان خاطر را در چه مي بينيد؟
29ـ شما چند كتاب يا منبع علمي خانوادگي را مي شناسيد و آيا مايل به مطالعه ودانش افزائي هستيد؟ضمناً مشاورة قبل از ازدواج و مشاورة زوجهاي جوان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
30ـ نظر خودتان را درمورد سه واژة مهم  :« خداوند  ـ  هستي  ـ  زندگي » بنويسيد.
مشاور تربيتي خانواده علي امير عسجدي  مراغه بهار 1388