از طبیعت الهام بگیریم.( قانون کارما) 

قانون کارما
یکی از قوانین طبیعت قانون کارما می باشد.
قانون کارما
قانون علت و معلول
قانون تابش و باز تابش
قانون عمل و عکس العمل
همه اینها یک معنی می دهد.
گفته می شود که هر چه که می کنیم با هر نیتی که داریم ، هر عملی از ما تابشی است به بیروئن که بازتابشی به درون دارد.
هر چیزی بازگشتی دارد. در کوه صدا می زنید ، صدا به دیوار کوه برخورد می کند و به سوی شما باز می گردد.
تمام نیات شما ، تمام اعمال شما تابشی به بیرون دارد.
نیت شما نوری به بیرون می تاباند و عمل به مقدار ضعیف تر ، چون نیت همیشه از عمل قوی تر است.
اگر عملی که انجام می دهید مثبت باشد، تابش مثبت است و باز تابش مثبت خواهد داشت.
در قران کریم آمده است:
« فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»
یعنی تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید.
همین طور همه نیاتمان؛ روایت داریم که هر گرفتاری و رنج و عذابی که به شما می رسد، نتیجه کردار شماست و بسیاری را هم خدا می بخشد و خداوند بسیار مهربان است.
روایتی است که” کارمای سه چیز به انسان بر  می گردد: یکی ستم، یکی مکر و یکی پیمان شکنی”
اینها از تابشهایی هستند که بازتابششان در همین دنیا شامل حال انسان می شود.
مواظب اعمال خود باشید .
نمی خواهم شما را بترسانم ، ولی اگر امروز جایی از کار شما گیر دارد شاید دلیلش نگاه غضب آلودی است که هشت سال پیش به مادرتان انداختید. یا دادی است که بر سر پدرتان زدید، یا خدای نکرده کسی را در صفی هل داده اید یا پشت سر کسی حرف زدید و یا …
هیچ عمل خیر و هیچ عمل شری بدون جواب نمی ماند.
این عین آیه قران است.
شما حتما بازتاب عمل خود را در زندگی خواهید دید.
بیائیم از همین الان مراقب اعمال و نیات خود باشیم .
بیائیم با توبه و پشیمانی از کارهای بد و منفی گذشته خود، آنها را محو کنیم.
خداوند شما را می بخشد و حتی تمام اندیشه های بد و منفی شما را تبدیل به اندیشه های خیر و مثبت می کند .
همه کارماها و بازتاب های منفی را از شما دور می کند.
پس بیائید با توبه و اظهار ندامت به درگاه او اندیشه و ذهن خود را از آلودگیها پاک کنیم و از این پس مراقب اعمال و رفتار و نیات خود باشیم.
چه بخواهید ، چه نخواهید
چه آشکارا کار ناشایستی انجام دهید و چه نهانی
چه دیگران متوجه این عمل و نیت شما بشوند ؛ چه نشوند
طبیعت خداوندی بازتاب اعمال ما را به ما باز می گرداند.
پس
با “نیت و اعمال خوب “از طبیعت “خوب ” دریافت کنیم.

منبع: کتاب همه چیز با خدا ممکن است؛ م. حورائی