اختلالات رفتاری: بی نظمی در رفتار است که از نظر روانشناسی بیمار روانی کسی است که هدف اجتماعی پسند ندارد .

اختلالات رفتاری بر حسب شدت دو دسته :

۱- نوروزها: اختلالات خفیف رفتاری : در این بیماری ها عملکرد اصلی شخصیت دگرگون نمی شود . فرد نارحتی خود آگاهی دارد ، افرادی که به این بیماری مبتلا هستند نوروتیک نیز گویند . نقش اجتماعی خود را از یاد می برند حالت پر خواشگری دارند و خوابها و روابط جنسی آنها آشفته است .
علل نوروزها در بزرگسالان عاطفی است بر اثر مسمومیت ها ، عفونت ها ، اختلالات غددی و رایج ترین آن بر اثر تعارض های درونی است . هیستری یا تجلی اختلال روانی به صورت نارحتی جسمی است .

۲- پسیکوزها : اختلالات شدید رفتاری است که فرد با واقعیت ارتباطی ندارد و از بیماری خود آگاهی ندارد . که نوع دیگر بیماری روانی هست به نام اسکیزو فرنی ، مانیک و دپرسیون است .

اسکیزوفرنی : بیماری روانی شدید که فرد از خود بیگانه است و نمی توان با او ارتباط بر قرار کرد . حرکات عجیبی در چهره و دست نشان می دهد . تکانهای عصبی شدیدی دارد که بیمار به اجبار باید بستری شود .

مانیک : به صورت ادواری جلوه می کند ، بیمار به طور دائم شوخی می کند و برای جلب توجه لباسهای رنگی و زیور آلات استفاده می کند .

دپرسیون : بیمار کاملا” افسرده ، بی حال و بی علاقه است ،بی لیاقت و کند کار است .