زن باردار باید در دوران بارداری از سلامت کامل برخوردار باشد. ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻣﺰﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ از مزایای ورزش در این دوران است که ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻨﯿﻦ ﻻﺯﻡ بوده و ﻋﻀﻼﺕ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﺩ. ورزش در دوران بارداری ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺭﺍ نیز ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، روحیه شما را ﺗﻘﻮﯾﺖ‌ کرده و ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺮﺗﻮﻧﯿﻦ «ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺷﺎﺩﯼ» ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

مزایای ورزش در دوران بارداری

ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ نیاز داشته و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻥ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮎ ﺭﻭﺩﻩﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ بارداری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺟﺬﺏ بدن می شود ﻭ بدن ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ پیش ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺪ. ورزش، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ، ﺍﺳﺘﺮﺱ و دردها را ﮐﺎﻫﺶ‌ ﺩاده و پوست شما را نیز شاداب تر میکند و بهبود پس از زایمان ، با ورزش در دوران بارداری، سریعتر انجام می شود.

 

ورزش سبک در بارداری

زنان می‌توانند ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯند. ﭘﯿﺎﺩﻩ‌ﺭﻭﯼ، ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ. بخصوص اگر قبلا ورزش نمی کرده اید، پیاده روی ورزش خوبی برای شروع است. به تدریج می توانید سرعت خود را به ۴ کیلومتر در ساعت افزایش دهید. ورزش بعدی ﺷﻨﺎ است. از تمرین در آب خیلی گرم یا خیلی سرد یا شیرجه زدن خودداری کنید. شیرجه می تواند منجر به آسیب به جنین شود. همچنین ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻭﺭﺯﺵ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ورزش را به‌تدریج آغاز کنید با ﺭﻭﺯﯼ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ برسد.

ورزش سنگین در بارداری

ﻭﺭﺯﺵ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ نکنید، ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ‌ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ نکنید و پیش ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﺯﺵ، ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ کرده و ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.

 

منبع  : نی نی کده