هنر دوست داشتن خود

 

نویسنده: دافنه رز کینگما

مترجم: مریم ملکوتی

نوبت: چاپ اول

انتشارات نسل نو اندیش

  این کتاب سفری به درون شماست. کشف چگونه گم شدنتان و از دست دادن توانایی دوست داشتن خود است. راهنمای سفر به سوی زیبایی، حسن رفتار و توانایی است که در وجود خود شماست. راه زیبایی است که برای باز یافتن این موارد باید از آن سفر کنید.
دوست داشتن خود یعنی قبول داشتن خود و حرمت گذاردن به وجود خویشتن که تکلیف نهایی زندگی است با وجود این که روند کار به نظر پیچیده می آید، اما به واقع مسأله ای غامض نیست. باید در این راه چهار گام ساده بردارید:
بی پروا صحبت کنید، عمل کنید، پاکسازی کنید و حرکت کنید.