تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم. “کارل یونگ”

تنفر چیز خوبی نیست. وقتی از چیزی تنفر داشته باشیم به گونه ای نامرئی به آن متصل می مانیم و این اتصال ، باعث ماندگاری موضوع تنفر می شود.
مثال: فرض کنید که مقروض هستید و از بدهکاری تنفر دارید. با این شرایط بهبود بخشیدن به وضعیت مالی ، کار آسانی نیست. شما انرژی فراوانی را صرف نشان دادن تنفرتان از قرض می کنید: “من دارم درجا می زنم”،”من غرق شده ام”و… اما راه خروج از قرض و بدهکاری این است که واقعیت موجود را بپذیریم و بدون آشوب و اضطراب ُراهی برای خروج پیدا کنیم. پذیرفتن واقعیت موجود به معنی”تسلیم شدن” نیست بلکه به معنی درک واقعیت است.
با عصبانی شدن و دعوا کردن راه به جایی نمی برید. برای غلبه کردن بر چیزی که دوستش ندارید ابتدا باید به جای مقاومت کردنُ آن را بپذیرید و آنگاه چیزی مثبت را جایگزینش کنید.

برگرفته از کتاب رازشادزیستن