انواع اضطراب امتنحان
الف) اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده:
به اضطراب کم و یا در حد معقول که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت می شود و نتیجه بهتری را عاید فرد می کند، اضطراب تسهیل یا تسریع کننده اطلاق می شود.

نشانه های اضطراب تسهیل کننده:
۱٫ فرد به خاطر مرور کردن درس هایش دچار هیجان می شود.
۲٫ خودش را در اتاقش حبس می کند و مشغول درس خواندن می شود و به کوچکترین مزاحمت اعتراض می کند.
۳٫ به شیوه ی خاصی درس هایش را مرور می کند، مثلاً با صدای بلند درس می خواند در اتاق راه می رود و یا دراز می کشد.
۴٫ به درخواست های اطرافیان توجه نمی کند یا در مقابل خواسته ها با اعتراض می گوید که درس دارد.
۵٫ کم غذا یا نسبت به غذایی بی میل می شود.

ب) اضطراب ناتوان کننده:
اضطراب ناتوان کننده دلهره و تشویش شدیدی است که با خود فرد دارد و یا اطرافیان آن را در فرد تشدید می کنند. اضطراب شدید اثر منفی روی عملکرد فرد می گذارد، زیرا با متاثر و درگیر کردن ذهن، زمینه ی فراموشی های زودگذر و خطاهای ادراکی را فراهم می کند..

نشانه های اضطراب ناتوان کننده:
۱٫ فرد به خاطر مرور درس هایش دچار هیجان بیش از حد می شود.
۲٫ دارای دلشوره و دل بهم خوردگی (احساس پروانه در شکم) است.
۳٫ هنگام مرور درس هایش دستپاچه و عجول است.
۴٫ از اینکه هرچه می خواند، چیزی نمی فهمد نالان است.
۵٫ از گرفتن نمره کم ترس و وحشت دارد.
۶٫ هنگام درس خواندن، ناخن هایش را می جود، پوست لب را می کند یا با موی سرش بازی می کند.
۷٫ بی اشتهاست و نمی تواند غذا بخورد.
۸٫ حالت تهوع دارد.
۹٫ گریان است و بهانه گیری های بی دلیل دارد.

گردآوری: وب سایت عاطفه کودک