هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی تصور آن را می کنی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی آن را با تمام جزییات تجسم می کنی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی انتظار آن را داری.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی طرحی واقعی و عملی را در ذهن می پرورانی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی با تلاش وشکیبایی گامی به جلو برمیداری.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی قاطعانه متعهد شوی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی آن را با وجود تمام موانع و چالش های پیش رو انجام دهی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی با وجود همه فراز و نشیب ها به آینده می نگری و استقامت به خرج می دهی.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی بتوانی از اشتباهات خود درس و از ناکامی ها نیرو بگیری.

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی علاقه، جدیت و ابتکار عمل خود را به کارگیری. وقتی تصور و تجسم می کنی، انتظار می کشی، برنامه ریزی می کنی، کاری را به انجام می رسانی، متعهد می شوی و استقامت می کنی و مشتاقانه با هر چالشی رو به رو می شوی، چیزی را که می خواهی نه تنها “ممکن است” اتفاق بیفتد بلکه “قطعاً” اتفاق می افتد.