من یه درخت هستم بلند و سبز هستم

تو خاک ریشه دارم رو شاخه میوه دارم

پاک می کنم هوا را شاد می کنم شما را

اگر تو ماه اسفند تو یک نهال بکاری

سال دیگه می بینی که یک درخت داری