شعر و لالایی
بیدار شو خوابالو , بیدار شو
وقت بازی و کاره
هر بچه ای بیداره
بیدار شو تو از خواب
ببین خاله آفتاب …
آروم آروم اومده
خورشید خانوم اومده
صبح شده دیگه بسته
چقدر می خوابی ؟
تو که خوابیدی
شب تا صبح رو حسابی

شب تو آسمون ماه هم خوابیده
لحافی از ابر رویش کشیده
از توی جنگل از اون پایینا
صدایی میاد صدایی تنها
ماه مهربون دستش می گیره …
یه چتر ابری تا پایین می ره
لالالالایی تق و تق و تاق
دارکوبه بخواب بی نور چراغ
لالالالایی جیک و جیک و جیک

لالالالایی گردوی غلتون
وقت خوابته سنجاب شیطون
لالالالایی لالایی لالا
بچه ها شده وقت خواب حالا
رو بالش نرم لحاف رنگی …
همه ببینید خوابای شیرین
لالالالایی
قور قور قور صدا آشناست
توی برکه قورباغه اونجاست
برگ نیلوفر جای خوابشه
بالش نداره هی بیدا میشه
ماه مهربون دلش می سوزه
از یه تیکه ابر بالش می دوزه
بچه قورباغه آروم می خوابه

لای لای لای لای عروسم
ای عروس ملوسم
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
وقت خوابت رسیده
خورشید خانم خوابیده
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
ساکت بچهها جونم
نازی رو میخوابونم
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
نازی جونم خوابیده
مهتاب به روش تابیده
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.