۲۰مهارت کلی که باید هر فرزندی پیش از ورود به دبستان به آن دست یابد تا در دوران تحصیل موفق باشد:
۱- بازشناسی رنگ ها
۲- تمیز بینایی
۳- مهارتهای بینایی-حرکتی
۴- حافظه بینایی
۵- تصویر بدنی مناسب
۶- هماهنگی حرکات درشت
۷- شناسایی قسمت های مختلف بدن
۸- مهارتهای جهت یابی و وضعیت مکانی
۹- مهارتهای حرکتی ظریف
۱۰- شیوایی کلامی
۱۱- تلفظ شمرده و منفصل کلمات
۱۲- پاسخ به سوالات اطلاعات شخصی
۱۳- حافظه جملات
۱۴- شمارش درست تا ده
۱۵- آشنایی با چند حرف الفبا
۱۶- بازشناسی چند عدد
۱۷- درک مفهوم عدد و تعداد
۱۸- توالی اعداد
۱۹- نوشتن نام خود
۲۰- توانایی در دست گرفتن مداد به طور صحیح و مناسب